เขาตังกวนใจคนจร เรืองราวจากคนรอนแรม

เขาตังกวน

เขาตังกวน เป็นภูเขาเล็ก ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา แวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ของเมืองสงขลาเคียงข้างอยู่กับเขาน้อย ที่ขนาบข้างด้วยสองฝั่งทะเล ที่สอดคล้องกับตำนานเมืองสงขลา

วันนี้การขึ้นลงเขาตังกวน เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย เนื่องจากมีการจัดทำลิฟส์ สำหรับขึ้นลงเขา ทำให้ไม่ต้องคอยปีบันใด ขึ้นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว นับเป็นความโชคดีของ เหล่าบรรดา นักท่องเที่ยวทั้งหลาย ที่จะได้มีโอกาสชมความงามของส่งขลา โดยไม่ต้องเหนื่อยแรงปีนบันใดดังสมัยก่อน

ประวัติความสำคัญของเขาตังกวน

เขาตังกวน เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุตบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา

ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี (อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต) โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (ร.9) ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์

จากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ มีบันไดอยู่ทางถนนราชดำเนินใน ทุกๆ ปีในเดือนตุลาคม จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของสงขลา ก่อนจะถึงยอดเขายังมีศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ)

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราช (ร.5) โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้น (2432) ในครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสแหลมมาลายู และได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน สร้างพลับพลานี้ถวายตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสร้างเสร็จในปี 2440
วิหารแดงภาพด้านหน้าวิหารแดง

การเดินทางสู่เขาตังกวน
กานขึ้นสู่ยอดเขาตังกวน ปัจจุบัน ทำได้ ๒ วิธี คือ
๑ ขึ้นลิฟส์โดยสาร จากจุดบริการลิฟส์โดยสาย ณ บริเวนถนนตัดระหว่างเขาตังกวนและเขาน้อย ไม่ต้องเดินกันให้เหนื่อยด้วยค่าบริการคนละ 20 บาท โดยเปิดบริการเวลา 10.00-19.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 8.00-19.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๒ ขึ้นโดยการเดินขึ้นบันได ฝั่งตรงตะวันตก ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามลิฟส์โดยสาร ตลอดระยะทางมีบันไดหิน สลับกับจุดพักและจุดชมวิว เป็นช่วง ๆ ขอดีคือจะสามารถชมมุมมอง ได้หลายมุม หลายระดับ ข้อเสียข้อเดียวคือเหนื่อยครับ เพราะบันไดเป็นบันใด ที่มีความสูงกว้าง ตามธรรมดาที่นักท่องเที่ยวที่ชมสิ่งก่อสร้งโบราณจะได้พบ ตามสถานที่สำคัญ ๆ เสมอครับ จำนวนบันได จากฐานภูเขา ณ บริเวณบันไดนาค ถึงวิหารแดงจำนวน ๑๔๕ ขั้น ลงไปนับดูกันได้ครับ

บรรยากาศรอบ ๆ เจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา เจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองสงขลาที่สำคัญอย่างหนึ่ง พิสูจน์ได้จากทุกปี จะมีประเภณีชักพระ และเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์ทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดสงขลา

ปิดท้ายกันด้วย บรรยากาศริมหาดสมิหลา ความน่ารักของหนูกับแมว และนางเงือก สัญลักษณ์แห่งหาดสมิหลา

 
Edite By | Phoenix |Valentine 2007