Author Topic: ตามรอยพระราชา เบิร์ด ธงไชย ดาวน์โหลดเพลงและ MV ฟรี  (Read 1743 times)

Offline sarineenaree

  • คนผ่านทาง
  • *
  • Posts: 8
ตามรอยพระราชา เบิร์ด ธงไชย เพลงใหม่ล่าสุดจาก เบิร์ด ธงไชย หากใครที่ชื่นชอบ เบิร์ด ธงไชย เชิญฟังเพลง ตามรอยพระราชา ที่อยู่ในอัลบั้ม เพลงพิเศษเทิดพระเกียรติ เชิญฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ตามรอยพระราชา ขับร้องโดย เบิร์ด ธงไชย อยู่ในอัลบั้ม เพลงพิเศษเทิดพระเกียรติ ดาวน์โหลดเพลงและ MV ฟรี เนื้อเพลง ตามรอยพระราชา เบิร์ด ธงไชย ได้ที่ ตามรอยพระราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์ หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคง ภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการกีฬา

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทที่สำคัญ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรมและโครงการตามแนวฯ ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพึ่งตนเองได้ สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่น เป็นไปตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จริงโดยทรงมีหลักอยู่ว่า ทรงไม่ใช้วิธีการสั่งการให้เกษตรกรปฎิบัติ ทรงเน้นให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นสำคัญ ทรงใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากล้นเพื่อปวงชนชาวไทย เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป เรายึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายในหลวง กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ท่านด้วยเทอญ
รถมือสอง มากมายให้ท่านเลือก เราคือศูนย์รวม รถมือสอง ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดจากทีมงาน SEO