Author Topic: ดันศิลปวัฒนธรรมลำพูน  (Read 2608 times)

Offline jetniphatkd

  • คนผ่านทาง
  • *
  • Posts: 1
ดันศิลปะวัฒนธรรมลำพูน รองผู้ว่าฯหวังสู่มรดกโลก


ลำพูน - รองผู้ว่าฯ ลำพูนเผย ทางจังหวัดเตรียมผลักดัน 3 กิจกรรมหลัก เพื่อขับเคลื่อนโครงการศิลปะ วัฒนธรรมลำพูนสู่มรดกโลก นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เพื่อให้พื้นที่จังหวัดลำพูนเกิดแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านการแต่งกาย ภาษาท้องถิ่น มรดกได้รับการอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ทางสื่ออย่างหลากหลายเป็นระบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการศิลปวัฒนธรรมลำพูนสู่มรดกโลกหรือนครหริภุญชัย เมืองโบราณอายุร่วม 1,354 ปี ให้มีความเจริญทางด้านศาสนา และศิลปะ วัฒนธรรม คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพิ่มมูลค่าและเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งนี้ จะมีการจัดงานภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จำนวน 50 แห่ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ คลังสมอง การถ่ายทอดวิชาชีพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ชุมชน สารสนเทศและห้องสมุด นายประจักษ์จิตต์ เปิดเผยอีกว่า คาดหวังนำมรดกที่มีความโดดเด่นมาเพิ่มมูลค่าโดยสร้างเป็นเรื่องราวดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งเมือง อู้คำเมือง ฮู้เรื่องบ่าเก่า กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นทีจังหวัดลำพูนและเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดและภาค เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านการแต่งกาย ภาษาท้องถิ่น มรดกได้รับการอนุรักษ์สืบสาน พัฒนาสู่อาชีพ เผยแพร่ทางสื่ออย่างหลากหลายอย่างเป็นระบบด้วย  http://www.websiam.info
(ขอแก้ไขหน่อยนะครับ จะจัดขึ้นหน้าแรกให้เลย)
« Last Edit: July 11, 2011, 09:18:34 AM by Phoenix »