Author Topic: BALI Day four go to LOVINA  (Read 7637 times)

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
Re: BALI Day four go to LOVINA
« Reply #15 on: March 21, 2011, 04:30:37 PM »
ถึง lovina ก่อนค่ำ (จริงๆ ต้องบอกว่าทันพระอาทิตย์ตก)จริงๆ ด้วย
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
Re: BALI Day four go to LOVINA
« Reply #16 on: March 21, 2011, 04:33:04 PM »
หาดเป็นทรายสีดำ แต่น้ำไม่สะอาด ตอนแรกว่าจะลงไปทดสอบความเค็มสักหน่อย เปลี่ยนใจ ไม่เล่นแล้ว
เหนียวตัวจากการนั่งรถมาทั้งวัน อาบบ้ำนอนดีกว่า
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน